TOEFL Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi
Abnormal: Anormal, olağandışı
Absent: Yok, bulunmayan, devamsız
Absolute: Mutlak, kesin, tam
Abundant: Bol, çok, dolu
Accessible: Ulaşılabilir, girilebilir, bulunur
Accurate: Kesin, doğru, yanlışsız
Acetic: Ekşi, asitli
Acoustic: Akustik, ses, sesle ilgili
Acquainted: Tanışmış, tanışık
Active: Aktif, hareketli
Acute: Şiddetli, sivri, ciddi
Adamant: Sert, hoşgörüsüz
Adaptable: Uyarlanabilir, uydurulabilir, uyabilen
Adequate: Yeterli, uygun, elverişli
Adhesive: Yapışkan, bağlı
Adjacent: Bitişik; yakın, komşu
Admirable: Beğenilen, hayran eden, takdire değer
Adult: Yetişkin, ergin, reşit
Adverse: Zıt, karşıt, olumsuz
Advisable: Tavsiye edilebilir, akla uygun
Affectionate: Sevecen, şefkatli, müşfik
Afraid: Korkan, korkmuş
Aggressive: Saldırgan, kavgacı, girişken
Alike: Benzer, aynı
Amazing: Şaşırtıcı, hayret verici
Ambiguous: İki anlamlı, belirsiz, müphem
Amenable: Uysal, yumuşak başlı, cevap verebilir
Amiable: Sevimli, tatlı, cana yakın
Ample: Yeterli, bol
Analogous: Analojik, benzer, benzeşen
Ancient: Eski, çok eski
Annual: Yıllık, senelik
Anomalous: Anormal, kuralsız, aykırı
Anxious: Endişeli, kaygılı, huzursuz
Apparatus: Alet, aygıt, cihaz
Apparent: Belli, açık, aşikâr, ortada, bariz
Apprehensive: Endişeli, korkulu, kaygılı
Appropriate: Uygun, yerinde
Arbitrary: Keyfi, isteğe bağlı
Arid: Kuru, kurak, çorak
Arrogant: Kendini beğenmiş, gururlu, kibirli
Artificial: Yapay, suni
Ascension: Yükselme
Ashamed: Mahcup, utanmış
Asleep: Uyuyan, uyuşmuş, uyuşuk
Associated: Birleşmiş, ilişkili
Astray: Kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış
Attainable: Ulaşılabilir, elde edilebilir
Available: Müsait, var, mevcut
Average: Ortalama, orta
Aware: Farkında, haberdar
Awful: Korkunç, berbat, çok kötü
Barefoot: Yalınayak, çıplak ayaklı
Barren: Kısır, verimsiz, çorak, kıraç
Basal: Bazal, esas ile ilgili, temel
Belligerent: Münakaşacı; savaşan
Beneficial: Yararlı, hayırlı, faydalı
Biased: Önyargılı, taraflı, peşin hükümlü
Bleak: Rüzgârlı, umutsuz, kasvetli
Blind: Kör, görmeyen, anlayışsız
Blunt: Kör, kör (bıçak), körelmiş
Boastful: Övüngen, böbürlenen, övünen
Bold: Cesur, gözü pek, cüretli
Boring: Sıkıcı
Bountiful: Cömert, eli açık, bol
Brief: Kısa, kısa ve öz
Brilliant: Parlak, zeki, ışıl ışıl
Brittle: Kolay kırılır, kırılgan, gevrek
Calorific: Isıtan, ısı veren
Capable: Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
Cardiac: Kalp ile ilgili, kalp
Careless: Dikkatsiz
Cautious: Tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
Celestial: Gökyüzü ait, göksel, cennetsel
Chief: Baş, ana, en üst rütbeli
Chronic: Kronik, sürekli, müzmin
Circulatory: Dolaşım ile ilgili, dolaşımı sağlayan
Clad: Örtülü, sarılmış
Cloudy: Bulutlu, kapalı
Clumsy: Sakar, beceriksiz
Cognitive: Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
Coherent: Uyumlu, ahenkli
Commendable: Övgüye değer, övülmeye lâyık
Commercial: Ticari
Common: Ortak, müşterek, sıradan
Commonplace: Sıradan, alelâde, olağan
Communal: Toplumsal, halk, halkın malı olan
Compact: Sıkı, yoğun; özlü
Comparable: Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir
Compatible: Uygun, uyumlu, bağdaşan
Competitive: Rekabete dayanan
Complacent: Halinden memnun, rahat, ilgisiz
Complex: Bileşik, karmaşık, karışık
Compliance: Uyma, itaat, rıza
Complicated: Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
Compulsive: Zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
Compulsory: Zorunlu, mecburi, zorlayıcı
Concentric: Merkezleri bir, ortak merkezli
Concerned: İlgilenen, ilgili, meşgul, endişeli
Concise: Kısa, özlü, veciz
Conclusive: Son, kesin, kati, inandırıcı
Concrete: Somut, elle tutulur, gerçekten var olan
Confident: Güvenli, emin, kuşkusuz
Congenital: Yaradılıştan olan, doğuştan
Congratulate: Tebrik etmek, kutlamak
Conscious: Bilinçli, farkında, kasti
Consecutive: Birbirini izleyen, artarda
Considerable: Önemli, hatırı sayılır ölçüde
Considerate: Saygılı, düşünceli, nazik
Consistent: Tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
Conspicuous: Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
Constant: Daimi, sürekli, değişmez
Constructive: Yapıcı
Contagious: Bulaşıcı, salgın, hastalık bulaştıran
Contemporary: Çağdaş, modern
Continuous: Devamlı, sürekli, aralıksız
Contradictory: Çelişkili, tutarsız, aykırı, karşıt
Contrary: Zıt, karşı, ters, aksi
Controversial: Tartışmalı, tartışmaya yol açan
Convenient: Kullanışlı, uygun, pratik
Conventional: Basmakalıp, alelade
Converse: Ters, zıt, karşıt
Cool: Serin, hoş
Correct: Doğru, hatasız, kusursuz
Corrosive: Aşındırıcı, çürütücü, yıpratıcı
Costly: Pahalı, değerli, pahalıya mal olan
Countless: Sayısız, çok
Courageous: Cesur, yürekli, korkusuz
Courteous: Kibar, nazik, ince, saygılı
Covert: Gizli, saklı, örtülü
Credible: Güvenilir, inanılır, inandırıcı
Crippled: Sakat, kötürüm, topal, arızalı
Critical: Kritik, hassas, ciddi, eleştiri
Crucial: Çok önemli, kritik
Crude: Kaba, nezaketsiz, ilkel
Curious: İlgili, meraklı
Current: Bugünkü, geçer, geçerli
Cyclic: Devirli, periyodik
Damp: Nemli, rutubetli, ıslak
Dangerous: Tehlikeli, riskli
Deaf: Sağır, ağır işiten, duyarsız
Debatable: Tartışılabilir, soruşturulabilir, kuşkulu
Decisive: Kesin, belirleyici, kararlı
Dedicated: Adamış, bağlı
Definite: Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
Deliberate: Planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış
Delicate: Nazik, narin, ince, düşünceli
Delicious: Lezzetli
Delightful: Hoş, zevkli, tatlı
Dense: Sıkışık, yoğun
Dependable: Güvenilir, güvenilebilir
Dependent: Bağlı, tabi, bağımlı
Depressing: İç karartıcı, moral bozucu
Derelict: Terkedilmiş, sahipsiz; harabe
Desirable: Çekici, beğenilen, hoş
Desolate: Boş, ıssız, terk edilmiş
Desperate: Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
Detrimental: Zararlı
Devastating: Ezici, tahrip edici, yıkıcı
Diagnostic: Teşhisle ilgili
Dim: Loş, bulanık, anlayışsız, sönük
Dire: Korkunç, dehşetli, müthiş
Dirty: Pis, kirli
Discreet: Tedbirli, ihtiyatlı, ağzı sıkı
Disgusting: Bıktırıcı, iğrenç, nefret uyandıran
Dismal: Kasvetli, loş ve sıkıntı verici, kederli
Disparate: Bambaşka, tamamen farklı
Distant: Uzak, ırak, uzakta
Distinct: Ayrı, farklı, başka, belirgin
Distinctive: Ayırıcı, belirgin, özel
Diverse: Çeşitli farklı, değişik
Divine: Tanrısal, ilahi, Tanrı'ya adanmış
Domestic: Eve ait, ailevi, iç, yerli
Drastic: Şiddetli, sert, zorlayıcı
Dreadful: Berbat, iğrenç, kötü, korkunç
Dried: Kurumuş, kurutulmuş, kuru
Dubious: Belirsiz, şüpheli, kararsız
Dull: Sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
Durable: Uzun ömürlü, dayanıklı
Dwarf: Cüce, bodur, bücür
Eager: Hevesli, gayretli, istekli
Earnest: Ciddi, ağırbaşlı, gerçek
Eccentric: Acayip davranışlı, antika, alışılmadık
Efficient: Etkili, verimli, becerikli
Elaborate: Ayrıntılı, detaylı
Elegant: Şık, zarif, hoş, kibar
Elevated: Yüksek, yüce, keyifli
Eligible: Nitelikli, uygun, geçerli
Eminent: Ünlü, yüksek rütbeli, yüce; seçkin
Empirical: Deneysel, görgül
Enormous: Büyük, muazzam, kocaman
Entire: Tam, bütün
Epidemic: Salgın, yaygın
Equal: Eşit, denk, eş
Equivalent: Eşit, denk, eşdeğer
Essential: Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
Eternal: Ölümsüz, ölmez, sonsuz
Ethic: Ahlaki, ahlâka uygun
Evil: Fena, zararlı, kötü
Evocative: Hatırlatan, andıran, çağıran
Exact: Tam, tamı tamına, dakik
Excellent: Mükemmel, kusursuz
Exceptional: İstisna, olağanüstü, fevkalade
Excessive: Aşırı, fazla
Excited: Heyecanlı, heyecanlanmış
Exclusive: Tek, özel, ayrıcalıklı, seçkin
Exhausting: Yorucu, zahmetli
Exorbitant: Aşırı, çok fazla, fahiş
Exotic: Egzotik, yabancı, acayip
Explicit: Açık, belirgin, aşikâr
Explosive: Patlayıcı
Exquisite: Nazik, kibar, nefis
Extensive: Kapsamlı, detaylı, yaygın
External: Dış, harici, dışarıdan gelen
Extinct: Tükenmiş, yok olmuş, soyu tükenmiş
Extravagant: Aşırı, ölçüsüz, savurgan, müsrif
Extreme: Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
Fabulous: Müthiş, şahane, harika
Fair: Adil, fuar, sarışın
Fake: Sahte, taklit, uydurma, uyduruk
Familiar: Tanıdık, aşina, yaygın
Fanciful: Hayali, hayal ürünü, fantastik
Fashionable: Modaya uygun
Fatal: Öldürücü, ölümcül, ölümle biten
Faulty: Kusurlu, hatalı, arızalı
Favorable: İyi niyetli, olumlu, müsait
Fearsome: Korkunç, dehşetli
Feasible: Uygulanabilir, yapılabilir
Ferrous: Demir, demirli
Fertile: Bereketli, verimli, zengin
Fierce: Azılı, azgın, sert, kızgın
Finite: Sınırlı, sonu olan, ölçülebilir
Fluent: Akıcı, düzgün, sürükleyici
Fond: Düşkün, seven, aşırı
Foremost: Önde gelen, en önemli, baş
Forensic: Mahkemeye ait, adli
Former: Önceki, ilk,önceden
Formidable: Korkunç, tüyler ürpertici
Forthcoming: Önümüzdeki, gelecek, yaklaşan
Fortunate: Şanslı, talihli, bahtı açık
Fragrant: Güzel kokulu, kokulu, mis kokulu
Fruitful: Verimli, bereketli
Fundamental: Esas, temel, ana
Futile: Boş, nafile, beyhude
Generous: Cömert, eli açık
Genius: Dahi, deha, zeki
Gentle: Kibar, nazik, hoşgörülü
Genuine: Hakiki, öz, gerçek
Giant: Dev, dev gibi, kocaman
Glad: Memnun, hoşnut, sevinçli
Glamorous: Büyüleyici, göz alıcı, göz kamaştırıcı
Global: Global, evrensel, dünya çapında
Gorgeous: Muhteşem, harika, göz kamaştırıcı
Graceful: İnce, zarif, ağırbaşlı, vakur
Grand: Büyük, yüce, ulu, heybetli
Grateful: Minnettar, memnun
Greedy: Hevesli, hırslı, pisboğaz
Gross: Brüt, bütün, toptan
Grotesque: Acayip, garip, gülünç, anlamsız
Guilty: Suçlu, kabahatli, günahkâr
Gusty: Rüzgârlı, fırtınalı
Harmful: Zararlı, kötü, muzır
Harsh: Sert, kaba, kırıcı, acı
Haunted: Cinli, perili, hayaletli
Hazardous: Tehlikeli, riskli, şüpheli
Herbivorous: Ot obur, otçul
Hesitant: Tereddütlü, duraksayan, mızmız
Honorary: Onursal, fahri
Horrible: Korkunç, berbat, korkutucu
Horrific: Korkunç, aşırı, dehşete düşüren
Hostile: Düşmana ait, düşmanca, muhalif
Humble: Alçakgönüllü, mütevazı
Hurried: Acele, aceleye gelen, telaşlı
Hysterical: İsterik, kontrolsüz
Identical: Aynı, eş, özdeş, tıpkı
Illicit: İllegal, haram, yasadışı
Immense: Kocaman, uçsuz bucaksız, çok büyük
Immune: Bağışık, etkilenmeyen, duyarsız
Impartial: Tarafsız, yansız, adil
Impassable: Geçilmez, aşılamaz
Imperial: İmparatora ait, imparatorluk
Impossible: Olanaksız, imkânsız, çekilmez
Improbable: Olanak dışı, olası olmayan
Impulsive: İtici, dürtücü, düşüncesiz
Inadequate: Yetersiz, eksik
Inborn: Doğuştan, doğal
Incoherent: Tutarsız, anlamsız, bağdaşmaz
Inconvenient: Rahatsız edici, külfetli, zahmetli, uygunsuz
Incurable: Tedavi edilemez, çaresiz
Indefinite: Belirsiz, kesin olmayan, süresiz
Independent: Bağımsız, özgür, hür
Indifferent: Kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
Indigenous: Yerli, özgü, yöreye özgü, doğal
Indispensable: Zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
Indisputable: Tartışmasız, şüphe edilmez
Indoor: İçeri, kapalı, dahili, ev içi
Inefficient: Etkisiz, tesirsiz, yetersiz
Inert: Hareketsiz, durağan, dingin
Inevitable: Kaçınılmaz, çaresiz
Infectious: Bulaşıcı
Inferior: Aşağı derecede, aşağı, alt, ast
Infinite: Sınırsız, sonsuz, sayısız
Ingenious: Marifetli, hünerli, becerikli
Inhuman: İnsanlık dışı, merhametsiz, zalim
Initial: Baştaki, baş, ilk
Injustice: Haksızlık, adaletsizlik, insafsızlık
Innate: Doğuştan
Inner: İç, dahili, içteki, ruhsal
Innocent: Masum
Inseparable: Ayrılamaz, yakın, çok samimi
Insignificant: Önemsiz, değersiz, anlamsız
Instant: Çabuk hazırlanan, anlık, hemen olan
Intact: Dokunulmamış, el değmemiş, bozulmamış
Intense: Şiddetli, aşırı, son derece
Interior: İç, dahili, içteki, içten
Intermediate: Orta, ara
International: Uluslararası, milletlerarası
Intimate: Samimi, yakın, içli dışlı
Intractable: İnatçı, dik kafalı, zorlu
Intricate: Karışık, karmakarışık, dallı budaklı
Intrinsic: Esas, asıl, gerçek
Invalid: Geçersiz, hükümsüz, boş,
Invasion: İstila, saldırı, akın
Irreducible: İndirgenemez, azaltılamaz
Irrelevant: Yersiz, konu dışı, alâkasız
Irresponsible: Sorumsuz, sorumlu olmayan, güvenilmez
Irreversible: Ters çevrilemez, dönülemez
Joint: Müşterek, ortaklaşa, birlikte
Lean: Zayıf, ince, yağsız, kıt
Legal: Yasal, hukuk, kanuni
Legitimate: Yasal, meşru, mantıklı
Lethal: Öldürücü
Local: Yöresel, yerel
Lone: Yalnız, kimsesiz, tek
Lonely: Yalnız, yapayalnız
Lonesome: Yalnız, yapayalnız
Loose: Gevşek, oynak, bol
Loyal: Sadık, vefalı
Lucrative: Kârlı, kazançlı
Luminous: Parlak, aydınlık, açık, zeki
Lunar: Aya ait
Lush: Bereketli, bol
Major: Büyük, önemli, başlıca
Mandatory: Zorunlu
Marine: Deniz, denize ait
Mass: Kitle, küme, yığın,seri
Massive: Ağır, yekpare, masif
Maternal: Anne, anne tarafından olan
Mature: Olgun, kemâle ermiş, ergin
Mean: Adi, aşağılık, eli sıkı, cimri
Memorable: Hatırlanmaya değer, unutulmaz
Mental: Akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
Meticulous: Titiz, çok dikkatli, kılı kırk yaran
Migratory: Göç eden, gezici
Military: Askeri
Missing: Kayıp, eksik
Mistrustful: Güvensiz, şüpheci
Modest: Alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz
Moist: Nemli, ıslak, sulu, rutubetli
Monetary: Para, para ile ilgili, parasal
Monumental: Anıtsal, devasa, heybetli
Moral: Ahlaki, manevi, törel
Movable: Taşınabilir, oynatılabilir
Muddle: Karışıklık, şaşkınlık, sersemlik
Multitude: Çok sayıda, kalabalık
Mysterious: Esrarengiz, gizemli
Naked: Çıplak, yalın, salt
Nasal: Burun, genizden gelen
Nasty: İğrenç, çirkin, kötü, pis
Native: Yerli, doğal, doğuştan
Naughty: Yaramaz
Naval: Deniz donanmasına ait
Neat: Temiz, derli toplu
Negation: İnkâr, ret, olumsuzluk
Negligible: Önemsiz, ihmal edilebilir
Nomadic: Göçebe gibi, göçebeye ait
Notable: Saygın, tanınmış, unutulmaz
Noticeable: Belli, fark edilebilir, göze çarpan
Notorious: Adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
Numb: Uyuşmuş, hissiz, uyuşuk
Obese: Aşırı şişman, şişko, şişman
Objective: Objektif, tarafsız, nesnel
Oblivious: Unutkan, ihmalkâr, ihmalci
Obnoxious: Çirkin, iğrenç, pis, kötü
Obscurity: Karanlık, anlaşılmazlık, bilinmezlik
Obsolete: Eski, kullanılmayan, modası geçmiş
Obvious: Açık, besbelli, apaçık
Offensive: Saldıran, saldırgan, hakaret eden
Officious: İşgüzar, yarı resmi
Ongoing: Devamlı, sürekli, aralıksız
Ordinary: Alışılmış şey, olağan şey, sıradan
Original: Özgün, ilk
Ostentatious: Gösterişli, azametli, havalı
Outdoor: Açık havada, dışarıda
Outrageous: Aşırı kötü, çok çirkin, rezil
Outstanding: Göze çarpan, seçkin, önde gelen
Overdue: Geç kalmış, rötarlı, vadesi geçmiş
Overweight: Fazla kilolu
Particular: Belli, belirli, özel, özgü
Passionate: Tutkulu, ihtiraslı, hırslı
Patient: Sabırlı, hoşgörülü, dayanıklı
Peculiar: Has, özgün, özel, acayip
Perfect: Mükemmel, harika
Permanent: Sürekli, kalıcı, daimi
Pernicious: Zararlı, muzır, ölümcül
Perpetual: Sürekli, aralıksız, daimi
Persistent: Devamlı, sürekli, kalıcı
Pert: Şımarık, arsız
Pervasive: Nüfuz eden, yaygın
Plausible: Akla yakın, makul, mantıklı
Plentiful: Bol, çok, bereketli
Pliable: Bükülebilir, katlanır, esnek
Poignant: Acı, dokunaklı, keskin
Pointless: Anlamsız, manasız, saçma
Poisonous: Zehirli, fesat, kötü niyetli
Polar: Kutup, kutupsal
Portable: Portatif, seyyar, taşınabilir
Possible: Olası, mümkün, olanaklı
Potential: Potansiyel, olası
Precarious: Güvenilmez, belirsiz, tutarsız
Precipitous: Dik, sarp, aceleci, çabuk
Precise: Tam, kesin, belirli, belli
Predominant: Üstün, baskın, ağır basan, hakim
Preferable: Daha iyi, tercih edilir
Pregnant: Gebe, hamile, yaratıcı
Prehensile: Kavrayabilen, tutma yeteneği olan
Prehistoric: Tarih öncesi, tarih öncesine ait
Preliminary: Ön, ilk, başlangıç
Preposterous: Akıl almaz, mantıksız, akılsız
Prestigious: Prestijli, saygın, tanınmış
Previous: Önceki, eski, evvelki
Prime: En önemli, başlıca, asal
Primeval: İlkel, ilk çağa ait
Primitive: İlk, ilkel, ilk çağa ait
Principal: Baş, ana, asıl, esas
Prior: Önceki, eski, önce
Private: Özel, kişisel, şahsi
Probable: Olası, mümkün, muhtemel
Prodigious: Müthiş, şaşılacak, olağanüstü
Productive: Üretken, yaratıcı, verimli
Profound: Derin, çok derin, bilge
Prolific: Doğurgan, çabuk üreyen
Prominent: Belirgin, belli, göze çarpan
Prone: Eğimli, meyilli, yatkın
Proper: Tam, doğru dürüst, uygun,yerinde
Prosperous: Başarılı, zengin, refah
Provocative: Kışkırtan, tahrik eden
Pure: Saf, arı, katıksız
Qualified: Nitelikli, kısıtlı, vasıflı
Quick: Çabuk, hızla, hızlı, şipşak
Quiet: Sessiz, gürültüsüz, sakin
Radiant: Parlak, ışık saçan, ışıl ışıl
Radical: Radikal, kökten, köklü, Köksel
Raft: Yığın, büyük miktar, sal
Random: Rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
Rapid: Çabuk, hızlı, seri
Rare: Bulunmaz, nadir, ender
Rash: Düşüncesiz, aceleci, sabırsız
Rational: Mantıklı, oranlı, akla yatkın
Reasonable: Akla yatkın, mantıklı, makul
Rebellious: Asi, isyankâr, isyancı
Recent: Yeni, son, son günlerdeki
Reckless: Kayıtsız, pervasız, düşüncesiz
Recurrent: Tekrarlayan, yinelenen
Redundant: İhtiyaç fazlası, gereğinden fazla, gereksiz
Regretful: Pişman, üzgün, müteessir
Regular: Düzenli
Regulatory: Düzenleyici
Relentless: İnsafsız, acımasız, merhametsiz
Relevance: İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
Relevant: Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
Religious: Dindar, inançlı, dini
Reluctant: İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
Remarkable: Dikkat çekici, göze çarpan
Reminiscent: Hatırlayan, anan, hatırlatan
Remote: Uzak, çok eski, çok uzak
Repetitive: Tekrarlayan, tekrarlı
Repulsive: İtici, antipatik, iğrenç
Resistant: Dirençli, dayanıklı
Restless: Huzursuz, kıpır kıpır
Rich: Paralı, zengin, varlıklı
Ridiculous: Gülünç, komik, anlamsız
Rife: Yaygın, çok bulunan, salgın
Rigid: Sert, katı, eğilmez
Rigorous: Sert, sıkı, şiddetli
Ripe: Olgun, olmuş, dinlendirilmiş
Robust: Dinç, dirençli, kuvvetli
Rotten: Çürümüş, çürük, bozuk
Round: Yuvarlak, daire şeklinde, küresel
Rubbish: Saçma, aptalca, kalitesiz, çöp
Rude: Kaba
Rural: Kırsal, köy yaşamına ait
Ruthless: Acımasız, merhametsiz, insafsız
Sacred: Kutsal, mübarek, mukaddes
Sarcastic: Alaylı, iğneli, iğneleyici
Satisfactory: Yeterli, tatminkâr, memnun edici
Sceptical: Kuşkucu, şüpheci, inançsız
Scientific: Bilimsel, ilmi, kesin
Scornful: Aşağılayıcı, küçümseyen
Secret: Gizli
Selfish: Bencil
Senior: Kıdemli, daha yaşlı
Sensational: Heyecan yaratan
Sensible: Duyarlı, halden anlayan, hassas
Sensitive: Duyarlı, hassas, alıngan
Sensuous: Hissi, duygusal
Several: Birkaç
Severe: Ağır, acı, şiddetli, ciddi
Shy: Utangaç
Significant: Önemli, anlamlı, manalı
Similar: Benzer, benzeyen
Simultaneous: Eşzamanlı, aynı zamanda olan
Sincere: İçten, samimi, candan
Sinister: Uğursuz, kötü, fena, kötü niyetli
Sizeable: Büyükçe, oldukça büyük
Skilful: Yetenekli, becerikli, usta
Skilled: Becerikli, yetenekli
Slender: İnce, ince belli, narin
Slight: Hafif, belli belirsiz, azıcık,öylesine
Smart: Zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
Smooth: Düz
Solar: Güneş, solar
Solitary: Kimsesiz, ıssız, yalnız
Sophisticated: Bilgili, içerikli, bilge
Sound: Sağlam, sapasağlam
Spacious: Geniş, ferah, havadar
Sparse: Seyrek, aralıklı
Specific: Spesifik, özel, belli, belirli
Spectacular: Göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
Speculative: Spekülatif, şüpheli
Spiteful: Nispetçi, cadaloz, kinci, kindar
Splendid: Görkemli, muhteşem
Splendour: Parlaklık, görkem, ihtişam
Spontaneous: İçten gelen, kendiliğinden olan, doğal
Stable: Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
Stagnant: Durgun, hareketsiz, tembel
Staple: Temel, başlıca, ana, esas
Starchy: Nişastalı, karbonhidratlı
Statutory: Kanuni, yasal, meşru, resmi
Steady: Sağlam, daimi, devamlı
Steep: Sarp, dik, yalçın
Stiff: Sert, katı, koyu, yoğun
Stout: Tıknaz, yiğit, kahraman
Strict: Sert, katı, sıkı, müsamahasız
Stringent: Sıkı, dar, zorlayıcı
Submissive: Uysal, itaatkâr, boyun eğen
Subsequent: Sonraki, daha sonraki, müteakip
Substantial: Önemli, gerçek, mevcut
Subtle: Hoş, tatlı, ince, incelikli
Subversive: Yıkıcı, huzur bozucu, tahrip edici
Successful: Başarılı
Succinct: Kısa, özlü, az ve öz
Sufficient: Yeterli, kâfi, yeter
Sullen: Somurtkan, suratsız, aksi
Superficial: Yüzeysel, iki boyutlu
Superior: Üst, üstün, yüksek
Supreme: En yüksek, en üstün, yüce
Surgical: Tıbbi, cerrahi
Surplus: Fazla, fazla olan, artan
Surrounding: Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
Susceptible: Hassas, duyarlı, alıngan
Suspicious: Şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
Swift: Çevik, hızlı, süratli, çabuk geçen
Tactful: Düşünceli, nazik
Talkative: Konuşkan, geveze, çenebaz
Taut: Gergin, gerili
Tedious: Sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
Telepathic: Telepatik, telepati ile ilgili
Telltale: Dedikoducu, ispiyoncu
Tenacious: İnatçı, vazgeçmeyen, yapışkan
Tentative: Deneme niteliğinde, deneysel
Terrestrial: Karasal, yeryüzüne ait
Terrible: Korkunç, berbat
Thorough: Tam, eksiksiz, kusursuz,
Thrifty: Tutumlu, idareli, kanaatkâr
Tight: Sıkı, dar, gergin
Tightness: Sıkılık, gerginlik, darlık
Toxic: Zehirli, toksik
Traditional: Geleneksel
Transparent: Şeffaf, saydam, transparan
Transverse: Aykırı, çapraz, enine
Treacherous: Hain, güvenilmez, aldatıcı
Tremendous: Kocaman, koskocaman, çok büyük
Trivial: Küçük, değersiz, önemsiz
Turgid: Şişmiş, abartılı, mübalağalı
Ubiquitous: Her yerde birden bulunan
Ultimate: Son, en son, en uzak, esas
Unable: Elinden gelmez
Unbiased: Tarafsız, objektif
Unconscious: Baygın, bilinçsiz
Unique: Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
Unlimited: Sınırsız, kısıtlamasız, şartsız
Unprepared: Hazırlıksız, hazırlanmamış
Unusual: Alışılmadık, nadir, ender
Urgent: Acil, ivedi
Useful: Yararlı
Useless: Yararsız
Vacant: Boş, açık, terkedilmiş
Vain: Boş, faydasız, gururlu, nafile, gururlu
Valid: Geçerli, geçer, yürürlükte
Various: Çeşitli, değişik, türlü
Vast: Çok geniş, engin, çok
Vehement: Ateşli, coşkulu, hararetli
Versatile: Çok yönlü
Versatility: Çok yönlülük, beceriklilik
Version: Hikâye, versiyon, uyarlama
Vertebrate: Omurgalı
Vertical: Dikey, düşey, dik
Viable: Yaşayabilir, yaşar, geçerli
Vigorous: Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
Visible: Görülebilir, görünür, görünen
Visual: Görme, görüş, görsel
Vital: Hayati, çok önemli
Vivid: Canlı, hayat dolu, parlak
Volatile: Uçucu, buharlaşan, geçici
Volunteer: Gönüllü
Voracious: Obur, açgözlü, istekli
Vulnerable: Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Wary: Dikkatli, tedbirli, ihtiyatlı
Wealthy: Zengin, servet sahibi
Welfare: Refah, mutluluk, sağlık
Well-known: Tanınmış, meşhur, tanınan
Wild: Vahşi, yabani
Wise: Bilge, bilgili, akıllı, anlayışlı
Worthwhile: Değer, zahmete değer, zamana değer
TOEFL IBT Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi